Oppimaan oppiminen on avain perustaitoihin

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Millaiset perustaidot ovat tulevaisuudessa välttämättömiä ja millaista oppiminen on? Sitran asiantuntija Perttu Jämsén kertoo, mitä perustaitoja työelämässä tarvitaan ja miten osaamista voidaan kehittää yhteiskunnan muuttuessa.

Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä tulevaisuudessa

Joustavuus, olleellisen tunnistaminen, kriittinen ajattelu, kansainvälisyys ja ajankäytön hallinta toistuvat, kun selvitetään tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittavia taitoja.

Perttu Jämsén haluaa korostaa tulevaisuuden työelämätaidoista erityisesti ihmistaitoja: empatiaa, kykyä lähestyä ja ymmärtää.

Suhtautuminen työhön ja työnteon tapoihin muuttuu monimuotoisemmaksi. Tulevaisuuden muuttuvissa ja vaihtuvissa verkostoissa vaihtuvien yhteistyökumppaneiden kanssa työskennellessä vaaditaan rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä.

– On tärkeää, että perustaitoina ymmärretään se, mitä OECD mittaa PIAAC-tutkimuksessa: luku- ja numerotaidot sekä ongelmanratkaisutaidot muuttuvassa, teknologisessa ympäristössä. Kuitenkin myös sosiaalinen kanssakäyminen, aloitteellisuus ja yhdessä toimiminen edellyttävät rohkeutta ottaa käyttöön uudenlaisia työvälineitä ja toimia uusissa työympäristöissä, Jämsén sanoo.

Sosiaaliset taidot korostuvat, kun tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän rohkeutta ottaa yhteyttä potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja tehdä työtä yhdessä. Jämsén puhuu yhdessä onnistumisen kokemuksesta. Se on olennainen asia perustaitojen ja työmarkkinoiden tulevaisuuden muutoksissa.

Teknologia ei vie töitä

Usein pohditaan, loppuuko tai väheneekö työ teknologian kehittymisen myötä. Kuitenkin 25 vuodessa työttömyysprosentit ovat laskeneet. Työ ei siis näytä loppuvan, vaikka teknologia kehittyy. Digitalisaatioon kannattaa suhtautua siis mahdollisuutena.

Työelämässä toimiminen vaatii perustaitoja. Teknologia muuttaa osaamisvaatimuksia nopeasti. Kun uusia työvälineitä ja järjestelmiä tulee jatkuvasti ja etätyöt lisääntyvät, on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että kaikilla on riittävät digitaaliset perustaidot.

– On paljon sellaisia, joilla ei ole riittäviä perustaitoja uudessa työelämässä toimimiselle. Iso kysymys on myös se, miten nämä taidot saadaan niille, jotka eivät ole työelämässä mukana eivätkä siis työn kautta saa näitä taitoja, Jämsén pohtii.

Osaamisen kehittämisen tavat muuttuvat

Trendikkäät osaamisen kehittämisen iskusanat, kuten vertaisoppiminen, yhdessä oppiminen, oppivat yhteisöt ja tekemällä oppiminen, ovat kaukana perinteisestä ulkoa oppimisen ihanteesta.

– Ulkoa oppimisen merkitys on vähentynyt. Sen sijaan tiedonhankinta, kriittinen arviointi, ja tiedon soveltaminen ovat kasvattaneet arvoaan, Jämsén sanoo.

Tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen on jatkuvaa ja se tapahtuu työn ohessa. Tarvitaan uusia ketteriä rakenteita ja tapoja huolehtia osaamisesta.

Työpaikoille on luotava osaamisen kehittämisen tapoja, tapoja oppia tunnistamaan, tunnustamaan ja validoimaan luotettavalla tavalla työssä kertyvä osaaminen niin, että se siirtyy työpaikasta ja ammatista toiseen. Oppimaan oppiminen onkin Jämsénin mielestä 2020-luvun tärkeimpiä perustaitoja.

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa luotu Kaikkien-malli on oppijalähtöinen perustaitojen oppimisen malli, jonka avulla ratkaistaan arjen haasteita ryhmässä.

– Kaikkien-mallin tyyppisillä ratkaisuilla ihmiset saavat oppimisen ja onnistumisen kokemuksia yhdessä. Tämän kautta voidaan tuottaa sellaisia perustaitoja, jotka auttavat ihmisiä toimimaan muuttuvassa työelämässä: erilaisissa verkostoissa, erityyppisissä työsuhteissa, itsensä työllistäjinä tai yrittäjinä, Jämsén sanoo.

Teksti: Carolina Rebhan, kuva: Miikka Pirinen/Sitra

Sitran asiantuntija Perttu Jämsén piti Siviksen ja Kansanvalistusseuran järjestämässä Kansalaisen perustaidot 2020 -webinaarissa puheenvuoron aiheella ”Jatkuva oppiminen ja perustaidot muuttuvilla työmarkkinoilla”. Jämsén työskentelee Uusi työelämä ja kestävä talous -teemakokonaisuuden parissa.

Webinaarin puheenvuorot ovat katsottavissa SivisNYTin Youtube-kanavalla.

Kaikkien-mallin verkkosivut on avattu osoitteessa www.kaikkienmalli.fi

Alkuperäinen teksti on julkaistu Opintokeskus Siviksen SivisNYT -verkkolehdessä 21.4.2020.

0

About Carolina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *